www.hos-elin.dk

Denne hjemmeside behandler blandt andet emnet ETIK.
Bør en landsformand for en a-kasse varetage medlemmernes sag, eller skal han holde hånden over systemastiske personalefejl?
Bør en direktør ringe til Arbejdsdirektoratet og afgive usande oplysninger om et medlem, som hun gerne ser blive stillet i et dårligt lys?
Skal en jurist i Arbejdsdirektoratet kunne indrømme en fejl, eller skal han blive sur og nægte at give et klart svar på en afgørelse?

Både Kristelig Fagbevægelse og Arbejdsdirektoratet har kendt denne hjemmeside siden den blev oprettet i december 2006, og der er på intet tidspunkt gjort indsigelser overfor hjemmesidens beretninger.

Denne hjemmeside tilhører:
Elin Christensen,
Ved Stranden 20 A, 3.sal
9000 Aalborg.
Tlf. 98165552
elin.dahl@christensen.mail.dk

Hjemmesiden er opdateret den 9.5.2010.
Jeg hører gerne fra medlemmer,
som er berørt af
"Hit med dagpengene."AALBORG HANDELSSKOLE RØVRENDER KURSISTERNE. På et regnskabskursus startede skolens vejleder Jørgen Møller Jensen med at love kursisterne en praktikplads hos en registreret revisor eller noget tilsvarende hos et andet firma. Da det kom til stykket, blev flere kursister spist af med en praktikplads, der nærmest var både uden regnskab og uden opkvalificering. For nogle kursister betød det, at de havde spildt 9½ måned på et uddannelsesforløb, som IKKE ville føre til arbejde, fordi de ikke fik noget erfaring med regnskab. For mit vedkommende kostede det også 3 ugers karantæne fra a-kassen.
Læs første del af historien.
Læs anden del.
Denne afslører hvordan Marianne Feldborg, Kristelig A-kasse, afviste og ignorede nogle henvendelser fra mig, fordi et ærligt svar ville have afsløret, at jeg var idømt karantæne på et forkert grundlag.

Foreningen af Registrerede Revisorer FRR vasker hænder.
Læs dialog med FRR.
Sejr nr. 1: Arbejdsmarkedets Ankenævn beslutter, at jeg IKKE skal have karantæne. Læs afgørelsen.

Aalborg Jobcenter har selv fortalt mig, at regnskabskurset, som jeg delog i, var dyrt. Det har heller ikke været billigt, at jeg har modtaget Personlig JobCoaching hos Mercuri Urval.
Læs om samtalerne samt mine fremtidsmuligheder.

I oktober 2008 sendte jeg en klage over Aalborg Jobcenter og Handelsskole til Arbejdsmarkedsstyrelsen. (AMS) I januar 2009 begyndte man behandlingen af min klage. Læs min klage.

Beskæftigelsesnævnet i Nordjylland vil behandle to af mine klagepunkter. Læs mere.
Sejr nr. 2. Beskæftigelsesankenævn Nordjylland giver mig medhold i min klage. Læs afgørelsen af 6.3.09.

Arbejdsmarkedsstyrelsen vil blandt andet behandle mine beklagelser over mangelfuld kommunikation med Jobcenter Aalborg.
Læs mine kommentarer til Jobcentrets forsvar.


Formanden og et medlem af LBR modtog den 17. marts kopi af Ankenævnets skrivelse. Jeg bad samtidig LBR om at behandle min henvendelse af 3.8.2008, hvor jeg henstiller til LBR om at arbejde for, at ALLE LEDIGE får den vare, som de loves i deres jobplan, og ikke en anden og ringere vare.
Formand Kim Jacobsen (FOA) afviser min henvendelse, da rådet ikke behandler forhold, der udspringer af enkeltsager. Det er altså en ENKELTSAG, at MANGE kursister røvrendes af Aalborg Handelsskole og derfor forbliver ledige.

Den 15.4.09 skrev jeg til Poul Søe Jeppesen, der er direktør for Aalborg Handelsskole. Jeg krævede, at skolen tilbagkaldte de usandheder, som skolen skrev i indberetningen til jobcentret.
Poul Søe Jeppesen, beklager at beskrivelsen af kurset havde været uklar/forkert og givet anledning til, at jeg havde fået det indtryk, at jeg kunne komme i praktik hos en registreret revisor og dermed blive opkvalificeret til et job.
Han ignorede ganske mit krav om tilbagekaldelse. Det kalder jeg hovmod og ansvarsforflygtigelse.

Efter en fornyet henvendelse, undersøgte han sagen nærmere. Han afviste at tilbagekalde usandhederne.

STATUS: Det var den 17.10.2008, at jeg sendte en klage til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Denne blev åbnet den 14. januar 2009 og man meddelte mig, at normal sagsbehandlingstid var ca. 4 måneder.
Nu er der gået et helt år siden AMS modtog min klage og 8 måneder siden, de åbnede den. Sidst jeg hørte fra dem var i marts, hvor de skrev, at jocentercehf Peter Thomsen skulle forholde sig til nogle oplysninger fra mig senest den 3 april, hvorefter jeg ville få dette svar til partshøring.
Jeg har nu (25.10.2009) spurt til sagen og jeg har også efterlyst svar på det spørgsmål, som jeg sendte AMS 2.5.2009.

AMS svarer den 4.11.09, at min sag er under behandling og at jeg måske kan forvente svar i løbet af en måned.
Den 14.11.2009 modtager jeg så endelig Jobcentret bemærkninger. Det er en samlet kopi af al korrespondance mellem jobcentret og mig. Jobcentrets kommentarer mangler ganske.
Samtidig lover AMS, at mine spørgsmål af 2.5.2009 vil blive besvaret, når min klage er behandlet.
Jeg sender kommentarer til AMS den 22.11.2009 og venter nu spændt på en afgørelse.

Den 3.12.2009 skriver AMS til mig, at min sag endnu ikke er færdigbehandlet. De tilføjer: "Hvis du ikke har fået svar inden for en måned, vil du få et nyt brev med oplysning om, hvornår du kan forvente svar."
Den 8.2.2010 fik AMS endelig tid til at behandle min sag. Deres svar var særdeles uklar og vattet. Det lyder:
· Hvad angår dine klagepunkter vedr. AH og jobcentrets kontakt med Handelsskole bemærkes, at AMS kan henholde sig til jobcentrets bemærkninger i høringssvarene
· Hvad angår dialogen med jobcentret, skal AMS bemærke, at man finder det beklageligt, at du ikke finder, at du har kunnet få en ordentlig dialog med jobcentret om din sag, herunder at jobcentret ikke har imødekommet dit ønske om et møde.
· Hvad angår jobcenterchefens afgivelse af forkerte oplysninger til LBR, kan man henholde sig til jobcentrets bemærkninger, jf. jobcentrets brev af 2.2.09.
LBR træffer ikke afgørelser i konkrete sager og kan i øvrigt ikke gå ind i konkrete sager og evt. misvisende oplysninger fra jobcentrets side til LBR kan derfor ikke få betydning for en persons konkrete retsstilling. Oplysninger, der videregives, må naturligvis ikke være misvisende.

ÅBENT BREVmaj 2010 til ansatte hos Kristelig Fagbevægelse i Aalborg.


HIT MED DAGPENGENE.
A-kassen scorer et overskud på 24. millioner kroner, mens ledige sendes på kontanthjælp på grund af personalefejl og edb-fejl. Både landsformand Søren Fibiger Olesen og lokalformand Grethe Mosgaard afviser at hjælpe medlemmerne.

Læs: selve historien.

Åbent brev til landsformand Søren Fibiger Olesen.

Åbent brev til lokalformand Grethe Mosgaard.

Sådan arbejder man i Arbejdsdirektoratet og hos Beskæftigelseministeriet.

Åbent brev til Alhed Warberg, Arbejdsdirektoratet.

Grethe Mosgaard fyldte mig med løgn for 4 år siden. Dengang lovede hun,
at medlemmerne fremover ville få tilført oplysning om, at timer fra afholdt selvoptjent ferie tæller som arbejdstimer, i.f.m. et nyt beskæftigelseskrav,
men at hun var aldeles ligeglad med de medlemmer, som ganske særligt havde manglet oplysningen i 2003 - 2005. For hendes skyld kunne de rådne op på kontanthjælp.

Her følger 2. del af "Hit med dagpengene."
Da jeg har forbud mod at maile og skrive direkte til Grethe, må jeg gøre det via min hjemmeside.
Læs mit brev til Grethe af 26.1.2009.
Møde med Jesper Wengel, administrerende direktør i Kristelig Fagbevægelse

Kristelig A-kasse har en meget arogant direktør ved navn Aase Bang. For 5½ år siden nægtede hun at indsé, at a-kassen selv var skyld i, at de oplevede mig som en ressourcebelastning.
I dag nægter hun at kommentere, at Marianne Feldborg har undladt at besvare flere henvendelser fra mig, fordi hun ville skjule noget lovgivning for mig.
Appel til Aase Bang.

Alle ledige skal samtale med deres a-kasse samt jobcenter hver 3. måned. Læs hvordan jeg oplever disse tåbelige samtaler.


I januar 2009 startede jeg i kommunalt seniorjob.
Læs mere.


I april 2008 besluttede Aalborg Jobcenter, at det kunne være ligegyldigt, om regnskabkurset bragte mig i arbejde eller ej.
Læs prisen for dette:
Derfor får jeg ikke service fra Kristelig A-kasses Aalborg afdeling.
Afdelingschef Erik Nielsen og sagsbehandler Sigrid Ilsø tilsidesatte lovgivningen og gav mig forkerte oplysninger. Til sidst forsøgte de at lukke min klage hos Arbejdsdirektoratet, ved at sende et brev indeholdende injurier. Jeg fik fat på brevet og krævede, at de skulle tilbagekalde disse usandheder. De troede, at de kunne slippe for dette ved at beslutte, at jeg fremover skulle serviceres fra hovedkontoret. Læs hele beretningen.